16:10, 15/09/2022

SGI: Phạm Viết Lan Anh - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 200,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Viết Lan Anh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  - Mã chứng khoán: SGI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 314,363 CP (tỷ lệ 0.42%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/10/2022.

  HNX