10:56, 12/07/2022

SGI: Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 670,839 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Hoàng Sơn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin
  - Mã chứng khoán: SGI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 670,839 CP (tỷ lệ 0.89%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 670,839 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/07/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/08/2022.

  HNX