08:19, 23/06/2022

SGS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGS của CTCP Vận tải biển Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 28/07/2022. Thời gian cụ thể sẽ được Tổ chức phát hành thông báo trong thư mời gửi cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAMCO) – Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1. TP. HCM. Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông.
            - Nội dung họp: + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
  + Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026)
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX