SHI: Giải trình BCTC HN và TH soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

SHI: Giải trình BCTC HN và TH soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà giải trình BCTC HN và TH soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Tài liệu đính kèm:
20220830_20220830 - SHI - Giai trinh chenh lech tai BCTC Hop nhat SX 6 thang nam 2022.pdf
20220830_20220830 - SHI - Giai trinh chenh lech tai BCTC Tong hop SX 6 thang nam 2022.pdf

HOSE