15:50, 03/08/2022

SHI: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (thay thế Thông báo số 52 ngày 26/07/2022)

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (thay thế Thông báo số 52 ngày 26/07/2022) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE