17:33, 21/06/2022

SHP: Biên bản họp của Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Võ Thái làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam công bố Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:


     

    Tài liệu đính kèm