SHP: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

SHP: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam thông báo  thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm