15:19, 26/08/2022

SJE: Đặng Thị Tuyết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 416,600 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Tuyết
  - Mã chứng khoán: SJE
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 416,601 CP (tỷ lệ 1.9%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Minh Ngọc
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 88 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 416,600 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/09/2022.

  HNX