09:54, 24/08/2022

SJE: Nguyễn Vũ Hải - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 284,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Vũ Hải
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  - Mã chứng khoán: SJE
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 289,659 CP (tỷ lệ 1.32%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 284,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 284,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,659 CP (tỷ lệ 0.03%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 28/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 15/08/2022.

  HNX