SJF: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2022 được soát xét

SJF: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2022 được soát xét

 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương công bố xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2022 được soát xét như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm