SJS: Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

SJS: Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát như sau:

HOSE


Tài liệu đính kèm