17:47, 17/05/2022

SJS: Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát như sau:


     

    Tài liệu đính kèm