17:07, 12/05/2022

SJS: Thông báo mời họp và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông báo mời họp và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE