09:38, 16/05/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 68,240 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang
  - Mã chứng khoán: SKV
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,071,444 CP (tỷ lệ 4.66%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Hồng Thuận
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 68,240 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,003,204 CP (tỷ lệ 4.36%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa đạt được giá bán theo yêu cầu
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 06/05/2022.

  HNX