16:46, 13/09/2022

SMT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Duy Khánh

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Duy Khánh
  - Mã chứng khoán: SMT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 509,700 CP (tỷ lệ 9.32%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 32,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 477,400 CP (tỷ lệ 8.73%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: giảm tỷ lệ sở hữu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/09/2022.

  HNX