16:14, 19/09/2022

SMT: Công ty cổ phần Louis Capital - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2,800,100 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Louis Capital
  - Mã chứng khoán: SMT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,800,100 CP (tỷ lệ 51.21%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Mai Long
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chủ tịch HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Thục Vũ
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,800,100 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu lại danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/10/2022.

  HNX