SNZ báo lãi ròng quý 1 hơn 174 tỷ đồng, tăng nợ vay dài hạn

SNZ báo lãi ròng quý 1 hơn 174 tỷ đồng, tăng nợ vay dài hạn

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (UPCoM: SNZ) báo lãi ròng quý đầu năm đạt hơn 174 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần của SNZ trong quý 1 đạt hơn 1,226 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ 2020. Do biên lãi gộp không thay đổi đáng kể nên lợi nhuận gộp của Công ty ghi nhận tăng 15%, với hơn 475 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của SNZ giảm 24% so với cùng kỳ, còn gần 39 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi tiền gửi.

Về chi phí, chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 2% và 3% trong khi chi phí tài chính (phần lớn là lãi vay) lại giảm 8%.

Kết quả, SNZ báo lãi ròng quý đầu năm đạt hơn 174 tỷ đồng, tăng 14%. So với kế hoạch lãi sau thuế hợp nhất gần 1,012 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty đã thực hiện được gần 31% mục tiêu đề ra ngay trong quý đầu năm .

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của SNZ. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của SNZ

Tổng tài sản của SNZ tính đến ngày 31/03/2021 đạt gần 22 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty tăng 21%, lên hơn 1.7 ngàn tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng gần 13%, lên hơn 5 ngàn tỷ đồng, do hầu hết giá trị các dự án thuộc  khoản mục này đều ghi nhận tăng.

Chi tiết khoản mục xây dựng cơ bản dở dang của SNZ
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của SNZ

Nợ phải trả cuối tháng 3 của SNZ ghi nhận tăng 8%, lên gần 13 ngàn tỷ đồng. Đối với các khoản vay nợ tài chính, trong khi các khoản ngắn hạn gần như không thay đổi thì các khoản dài hạn của Công ty tăng đến 22%, lên gần 5 ngàn tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút