16:00, 29/07/2022

SPD: Lâm Văn Đỉnh không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Văn Đỉnh- Mã chứng khoán: SPD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000,000 CP (tỷ lệ 8.33%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,000,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 25/07/2022.

  HNX