SPD: Lâm Văn Đỉnh không còn là cổ đông lớn

SPD: Lâm Văn Đỉnh không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Văn Đỉnh- Mã chứng khoán: SPD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000,000 CP (tỷ lệ 8.33%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 25/07/2022.

HNX