SPD nhận ý kiến ngoại trừ về khoản đầu tư hơn 18 tỷ đồng vào công ty liên kết

SPD nhận ý kiến ngoại trừ về khoản đầu tư hơn 18 tỷ đồng vào công ty liên kết

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (UPCoM: SPD) vừa có giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với khoản đầu tư hơn 18 tỷ đồng vào Công ty liên kết tại báo cáo soát xét bán niên năm 2021.

Theo ý kiến ngoại trừ, kiểm toán không thu thập được báo cáo tài chính giữa niên độ cũng như các thông tin báo cáo tài chính của khoản đầu tư vào Công ty liên kết là CTCP Đầu tư New City Seadanang, các thủ tục thay thế cũng không thực hiện được. Tổng giá trị gốc của các khoản đầu tư liên kết nêu trên tại ngày 30/06/2021 là 18.37 tỷ đồng. Với hạn chế này, kiểm toán không thể xem xét việc dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn theo quy định. Và do hạn chế phạm vi soát xét, kiểm toán cũng không thể đưa ra kết luận về ảnh hưởng của khoản đầu tư nêu trên đến các khoản mục của báo cáo tài chính.

Trước ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, phía SPD giải trình rằng Công ty đã nhiều lần gửi công văn đến CTCP Đầu tư New City Seadanang về việc yêu cầu cung cấp báo cáo tài chính nhằm đánh giá giá trị khoản đầu tư. Tuy nhiên đến nay, Công ty vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính của các năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 của CTCP Đầu tư New City Seadanang. Bên cạnh đó, CTCP Đầu tư New City Seadanang chưa được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán và cũng không có các nguồn thông tin về báo cáo tài chính trên website.

Kết quả kinh doanh bán niên 2021 của SPD. Đvt: Tỷ đồng

Khép lại 6 tháng đầu năm, SPD đạt hơn 426 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước giúp lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt gần 3 tỷ đồng, gấp 2.8 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, do phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành hơn 2 tỷ đồng, gấp 11.9 lần cùng kỳ nên lãi ròng của SPD chỉ còn vỏn vẹn gần 790 triệu đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Năm 2021, SPD đặt mục doanh thu đạt 830 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2020 và lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty mới thực hiện được 29% mục tiêu lợi nhuận sau nửa năm.

Tại ngày 30/06/2021, tổng tài sản của SPD tăng 22% so với đầu năm, lên hơn 434 tỷ đồng chủ yếu do hàng tồn kho(+12%), phải thu ngắn hạn (+15%), tiền và các khoản tương đương tiền (gấp 2.1 lần) đều tăng.

Nợ phải trả phần lớn là nợ vay tài chính ngắn hạn gần 192 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Công ty còn có nợ vay dài hạn hơn 10 tỷ đồng, tăng 20%.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút