SPM: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Quyền đảm nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty từ 15/09/2022

SPM: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Quyền đảm nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty từ 15/09/2022

Công ty Cổ phần SPM thông báo thay đổi nhân sự - Quyền Tổng Giám đốc Công ty như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm