17:19, 08/09/2022

SPM: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Quyền đảm nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty từ 15/09/2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần SPM thông báo thay đổi nhân sự - Quyền Tổng Giám đốc Công ty như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE