11:58, 17/12/2021

SPP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thanh Sửu

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Sửu
  - Mã chứng khoán: SPP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,407,405 CP (tỷ lệ 13.56%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 885,900 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,521,505 CP (tỷ lệ 10.04%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Cần tiền chi phí
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/12/2021.

  HNX