14:51, 15/02/2022

SPP: Đỗ Thanh Sửu không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Sửu- Mã chứng khoán: SPP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,521,505 CP (tỷ lệ 10.04%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,295,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,226,205 CP (tỷ lệ 4.88%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 11/02/2022.

  HNX