15:49, 22/08/2022

SPV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPV của CTCP Thủy Đặc Sản như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/10/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, địa chỉ thanh toán: nhà máy CTCP Thủy Đặc Sản – B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. HCM – Phòng Kế toán – Tài Chính. Thời gian chi trả cổ tức: từ 07h30 đến 16h30 vào các ngày trong tuần (thứ hai đến thứ sáu), bắt đầu việc chi trả từ ngày 06/10/2022.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX