17:36, 27/06/2022

SQC: CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc- Mã chứng khoán: SQC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,051,450 CP (tỷ lệ 6.57%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,500,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,551,450 CP (tỷ lệ 3.31%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 22/06/2022.

  HNX