16:47, 22/08/2022

SRA: Hoàng Văn Ba - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 4,274,213 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Ba
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: SRA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,274,213 CP (tỷ lệ 9.89%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,274,213 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cho CTCP Sara Việt Nam vay phát triển dự án mới
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/09/2022.

  HNX