14:33, 10/02/2022

SRT: Đỗ Đình Dược - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 23,300 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Đình Dược
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: SRT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23,300 CP (tỷ lệ 0.05%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23,300 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/02/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/03/2022.

  HNX