08:34, 21/03/2022

SRT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRT của CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 29/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn - Số 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1. thành phố Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: Sẽ được thông báo trên website (www.saigonrailway.com.vn) trước khi tiến hành cuộc họp theo quy định.

  HNX