10:49, 18/08/2022

ST8: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 tại thông báo số 1427/TB-SGDHCM ngày 29/07/2022

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 tại thông báo số 1427/TB-SGDHCM ngày 29/07/2022 của  Công ty Cổ phần Siêu Thanh như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE