STG: Thông báo thay đổi nhân sự - Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán

STG: Thông báo thay đổi nhân sự - Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam thông báo thay đổi nhân sự - Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm