17:00, 07/09/2022

SVN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Tùng

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tùng
  - Mã chứng khoán: SVN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,204,800 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,204,800 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.74%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 31/08/2022.

  HNX