14:10, 16/05/2022

SVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SVN của CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Tháng 6/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư tham dự Đại hội.
            - Nội dung họp: + Báo hoạt động SXKD của Ban Giám Đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
            - Nội dung họp: + Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và kế hoạch chi trả năm 2022, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022
  + Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

  HNX