SWC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

SWC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SWC của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 11/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7. Thành Phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: § Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
§ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
§ Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022
§ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
§ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
          - Nội dung họp: § Kế hoạch tài chính năm 2022
§ Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và năm 2022
§ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
§ Một số vấn đề khác.

HNX