08:10, 25/03/2022

SWC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SWC của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: ngày 11/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7. Thành Phố Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: § Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
  § Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
  § Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022
  § Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
  § Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
            - Nội dung họp: § Kế hoạch tài chính năm 2022
  § Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và năm 2022
  § Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
  § Một số vấn đề khác.

  HNX