16:16, 29/04/2022

TA9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC
  - Mã chứng khoán: TA9
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,363,600 CP (tỷ lệ 10.98%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 44,400 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,408,000 CP (tỷ lệ 11.34%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/04/2022.

  HNX