16:43, 09/05/2022

TA9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC
  - Mã chứng khoán: TA9
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,480,900 CP (tỷ lệ 11.92%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 45,900 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,526,800 CP (tỷ lệ 12.29%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/04/2022.

  HNX