TA9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

TA9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC
- Mã chứng khoán: TA9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,480,900 CP (tỷ lệ 11.92%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 45,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,526,800 CP (tỷ lệ 12.29%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/04/2022.

HNX