08:17, 22/03/2022

TAG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAG của CTCP Thế giới số Trần Anh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 14h00, ngày 29/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà MWG, lô T.2-1.2, đường D1, khu Công nghệ cao, phường Tân phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: Công ty thông báo chi tiết trong thư mời.

  HNX