16:15, 28/01/2022

TB8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TB8 của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị- VVMI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/02/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 10/03/2022 đến ngày 29/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3. trụ sở Công ty (tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)
            - Nội dung họp: Biểu quyết thông qua các báo cáo:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất năm 2022;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022;
  + Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
  + Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến năm 2022;
            - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

  HNX