TB8: Phạm Đức Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 20,000 CP

TB8: Phạm Đức Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 20,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Khiêm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TB8
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 240,914 CP (tỷ lệ 19.27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/06/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/07/2022.

HNX