14:18, 28/06/2022

TB8: Phạm Đức Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 20,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Khiêm
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
  - Mã chứng khoán: TB8
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 240,914 CP (tỷ lệ 19.27%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/06/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/07/2022.

  HNX