08:16, 07/06/2022

TBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBH của CTCP Tổng Bách Hóa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

  HNX