09:51, 21/12/2021

TBX: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty Cổ phần thương mại Xi măng Thái Bình

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần thương mại Xi măng Thái Bình
  - Mã chứng khoán: TBX
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 70,000 CP (tỷ lệ 4.63%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 31,627 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 101,627 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.73%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 10/12/2021.

  HNX