16:17, 03/08/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc cam kết nắm giữ cổ phiếu của nhóm cổ đông lớn

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thông báo Nghị quyết HĐQT về việc cam kết nắm giữ cổ phiếu của nhóm cổ đông lớn như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE