17:07, 08/09/2022

TDF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDF của CTCP Trung Đô như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 12/10/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Trung Đô, số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
            - Nội dung họp: + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX