15:19, 26/08/2022

TDT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDT của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 12% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới )
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, ông A sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Cổ đông B sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, ông B sẽ được nhận thêm (102:100)*12=12,24 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0.24 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT – Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX