TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi, thay thế phương án chi tiết sử dụng vốn

TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi, thay thế phương án chi tiết sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi, thay thế phương án chi tiết sử dụng vốn như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm