11:26, 14/07/2021

TEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lại Trung Dũng

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lại Trung Dũng
  - Mã chứng khoán: TEL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,230,950 CP (tỷ lệ 24.62%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 83,400 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,314,350 CP (tỷ lệ 26.29%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch mua
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/07/2021.

  HNX