THI: Giải trình biến động lợi nhuận quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

THI: Giải trình biến động lợi nhuận quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện giải trình biến động lợi nhuận quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm