THI: Lãi ròng quý 2 tăng 12% nhờ lãi từ công ty liên doanh, liên kết

THI: Lãi ròng quý 2 tăng 12% nhờ lãi từ công ty liên doanh, liên kết

Nhờ có lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng và chi phí giảm, CTCP Thiết bị Điện (HOSE: THI) ghi nhận lãi ròng quý 2 tăng 12% so cùng kỳ dù doanh thu giảm.

Quý 2 năm nay, THI ghi nhận doanh thu thuần giảm 18% và giá vốn hàng bán giảm 20% nên lợi nhuận gộp giảm 10% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi, lãi cho vay giảm 92% so với cùng kỳ, còn hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính chủ yếu là lãi vay xấp xỉ cùng kỳ, ở mức hơn 28 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ có hơn 9 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, tăng 55%, cùng với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 47% và 20%, giúp Công ty có lãi ròng tăng 12% so với cùng kỳ, đạt gần 42 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, THI ghi nhận 62 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 50 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt giảm 31% và 22% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, THI đặt mục tiêu 3,054 tỷ đồng doanh thu, tăng 2% nhưng dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 27%, về mức 163 tỷ đồng.

So với kế hoạch đề ra, Công ty mới thực hiện được 36% chỉ tiêu doanh thu và 38% lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty có chuyển biến tích cực từ âm hơn 540 tỷ đồng sang dương 86 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu giảm.

Cuối quý 2, tổng tài sản của THI giảm 2% so với đầu năm, lùi về 3,121 tỷ đồng, chủ yếu là tiền và các khoản tương đương tiền giảm 49%. Đáng chú ý là khoản phải thu ngắn hạn của Công ty ở mức 1,108 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản.

Nợ phải trả tại ngày 30/06/2020 ở mức 1,831 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 77%, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn lần lượt giảm 6% và 26%.

Phiên sáng 27/07, cổ phiếu THI đang được giao dịch ở mức 26,500 đồng/cp, giảm 9% so với đầu năm 2020.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút