THU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THU của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 8 giờ 00 phút ngày 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3. Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa – số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021. kế hoạch năm 2022; báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; thông qua báo cáo tài chính năm 2021; thông qua mức chia cổ tức, thời gian chia cổ tức năm 2021. dự kiến năm 2022; thông qua việc trích lập các quỹ năm 2021 và phương án trích lập quỹ năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX