15:50, 10/06/2022

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Phát hành thêm

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 17/06/2022

Ngày thực hiện: N/A