16:05, 10/09/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Loại sự kiện: Thưởng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 22/09/2022

Ngày thực hiện: N/A