Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2

Loại sự kiện: Thưởng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/09/2023

Ngày thực hiện: -

Tài liệu đính kèm