Thủy điện Hủa Na giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán 

Thủy điện Hủa Na giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán 

CTCP Thủy điện Hủa Na (UPCoM: HNA) vừa có văn bản giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ của đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.

Trên Báo cáo tài chính 2019, đơn vị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với khoản thuế tài nguyên nước, phí bảo vệ môi trường rừng và phí cấp quyền sử dụng nước mặt vào doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và 2018 của HNA.

Theo đơn vị kiểm toán, việc ghi nhận như trên là có khác biệt so với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 22/12/2014. Nếu Công ty ghi nhận các khoản này theo hướng dẫn của chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam thì chỉ tiêu doanh thu bán hàng và chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm 2019 sẽ cùng giảm đi với số tiền hơn 80 tỷ đồng và năm 2018 là hơn 107 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không thay đổi.

Phía HNA cho biết, năm 2019 Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng bao gồm doanh thu bán điện và doanh thu khác như thuế tài nguyên nước, phí môi trường rừng và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Đồng thời, ghi nhận giá vốn hàng bán bao gồm các khoản thuế tài nguyên nước, phí môi trường rừng và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Việc ghi nhận này phù hợp với hợp đồng mua bán điện giữa HNA và Tập đoàn điện lực Việt Nam, các cơ quan quản lý Nhà nước đã chấp thuận và ghi nhận, chỉ tiêu lợi nhuận không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh, nợ ngắn hạn của HNA đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền gần 404 tỷ đồng tại ngày 31/12/2019 (năm 2018 là khoảng hơn 258 tỷ đồng). Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Kết thúc năm 2019, HNA ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 662 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2018. Theo đó, lãi ròng của HNA giảm đến 69%, còn hơn 68 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút